روش محاسبه قیمت نقره

برای فرمول نویسی جهت محاسبه قیمت نقره به روش زیر عمل نمائید.

( قیمت روزانه دلار ) را در ( قیمت هر اونس نقره بر حسب دلار ) ضرب نمائید. حاصل را بر عدد 1/31 تقسیم نمائید تا عدد مذکور بر حسب گرم باشد.

به طور مثال اگر قیمت امروز دلار 3000 تومان باشد و قیمت هر اونس نقره 20 دلار باشد. قیمت امروز نقره معادل 1929 تومان خواهد بود.

شما با استفاده از فرمول ریاضی بالا و یا نوشتن فرمول اکسل میتوانید بر اساس قیمت ارز یا همان قیمت دلار و قیمت هر اونس نقره، قیمت هر گرم نقره خام را محاسبه نمائید.

گل نقره